top of page

מזמין:

ייעוד:

תאור:

מיקום:

סטטוס:

מתחם מעורב שימושים, מגורים תעסוקה ומסחר

מתחם אלון מגורים

התכנון בוצע במסגרת ד.קייזר מ.קייזר א.לקנר אדריכלים

מגדל מגורים בן 27 קומות, 170 יחידות דירות, מעל 5 קומות מרתף

רחוב עמינדב, תל אביב

חברת שמי בר (קבוצת פישמן) ותידהר בניה וייזום

תחילת תכנון 2010, בביצוע

bottom of page