top of page

ייעוד:

תאור:

מיקום:

מזמין:

סטטוס:

תחנת רכבת

תחנת רכבת ההגנה תל-אביב

התכנון בוצע במסגרת ד.קייזר מ.קייזר א.לקנר אדריכלים

תחנת רכבת על שירותיה בתחום רצועת נתיבי איילון עם גשר הולכי רגל ומסוף נוסעים

גשר ההגנה, תל-אביב

רכבת ישראל

גמר ביצוע שלב א׳ בשנת 2000, שלב ב׳ בשנת 2004 ושלב ג׳ בשנת 2007 

bottom of page