top of page

תכנון מוקדם וסופי של הקטע התת-קרקעי בקו הרכבת הקלה בין פתח-תקווה, תל אביב ובת-ים - הקו האדום. תוצרי העבודה כללו בין היתר תכנון ראשוני של מבנה תת-קרקעי של תחנת רכבת ותכנון ספציפי של כל אחת מ-9 תחנות, כניסות ויציאות, מיקום מערכים טכניים ותיאום מול העיריות הרלוונטיות. תכניות אלה נכללו במסמכי המכרז הבינלאומי שהוצא ע״י חברת נת״ע. 

תאור:

מיקום:

מזמין:

סטטוס:

הרכבת הקלה - הקו האדום

התכנון בוצע במסגרת ד.קייזר מ.קייזר א.לקנר אדריכלים

פתח-תקווה, תל-אביב ובת-ים

חברת נ.ת.ע - נתיבי תחבורה עירוניים 

באמצעות חברת DDM בע״מ

משך התכנון והליווי 1999 - 2006

bottom of page